loader
button

I.Въведение

1. Настоящата политика по защита на личните данни има за цел да уреди как “Ексклузив Хелт Сървисиз”ЕООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

2. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица и юридическите лица.

3. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.

            Моля да прочетете съдържанието на настоящата политика внимателно! Предоставяйки Вашите лични данни на Ексклузив Хелт Сървисиз”” ЕООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с Управител.  В случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на услуги, предоставяни от “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

4. Информация относно “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД, в качеството му на Администратор на лични данни.

4.1. Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакт:

Идентификация на Администратор на лични данни

Име: “Ексклузив Хелт Сървисиз”ЕООД

Държава: България

Адрес: жк.”Сердика”, бл.19, ап.42

Телефони: 00359 898320 527; 0090 546 872 3981

Град: София

Е-mail: sevda@ehs.bg

Уебсайт: www.ehs.bg

            В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни, и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” -Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до Управителя на дружеството, да подадете жалба до надзорен орган, както и да потърсите защита по съдебен ред както следва:

4.2 право на жалба до надзорен орган: съгласно член 14, параграф 2, буква д): в случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни,извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

4.3 можете да подадете жалба по един от следните начини:

 • лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2.
 • с писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, Комисия за защита на личните данни.
 • по факс на адрес: 029153525.
 • по електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
 • чрез сайта на КЗЛД, по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:

 • данни за жалбоподателя –имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)
 • естество на жалбата
 • друга информация и документи, които считате за относими към жалбата
 • дата и подпис (за електронните документи–електронен, за хартиените документи –собственоръчен). КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от интернет сайта на КЗЛД.

II. Правно основание

1. Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика”) се издава на основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство”), и на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

2. Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни.

3. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване.

            Съгласно основните принципи, спазвани от “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД, Вашите лични данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”)
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • точни и поддържани в актуален вид; “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност”).

III. Цели на Политиката

1. С приемането и прилагането на настоящата политика на “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

2. С приемането и прилагането на настоящата политика на “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

3. С настоящата политика “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД цели да гарантира:

3.1. Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД;

3.2. Правата на физическите или юридическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;

3.3. Спазването на изискванията на регламента към “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително:

– защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

            – регистри на дейностите по обработване

            – подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират

            – мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни

            – спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи)

            – задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни,тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;

            – като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.

            – гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.

IV. Обхват

1. Дефиниции:

1.1. „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице,

което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или

непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за

физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

1.2. „обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични

данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или

унищожаване;

1.3. Политиката за защита на данните се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребителите, служителите, там, където са станали известни такива на партньори и доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („Регистри на дейностите по обработване”).

V. Цели на обработката на лични данни

1. Съгласно изискванията на Раздел I -Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните -Регламент (ЕС) 2016/679 “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

2. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни, извършвана от “Ексклузив Хелт Сървисиз” ЕООД, се предоставят в съответствие с „Процедура за прозрачна комуникация” (P_A2_BG), „Процедура при събиране на лични данни” (P_A13_BG) и „Процедура при получаване на лични данни” (P_A14_BG).

3. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни са посочени в предоставяните на субектите на данни документи „Информация за обработване на лични данни при събиране” (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни” (D_A14_BG).

Book your treatment safely.

Share :